Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Ladies and Gentlemen,

It is my great honor to invite you to the International Multiconference Design Research Education in Architecture 2019 (DREAM Silesia), combined with Expo Silesia Trade Fair, which will take place on 5-6 April 2019 at the Faulty of Architecture of the Silesian Univeristy of Technology in Gliwice,

Terms used in the name of the International Multiconference, that is, DESIGN, RESEARCH and EDUCATION
IN ARCHITECTURE
reflect its broad subject matter, developed in the course of five conferences that are part of the cycle of scientific events organized at the Faculty of Architecture:

Architecture Technology and Health

Interdisciplinary Research in Architecture

Region – City – Village

Innovative Ideas in Architecture

Nature – Architecture – Culture

In partnership with: EXPO GLIWICE, Regional Institute of Culture in Katowice.

The Multiconference is organized for: scientists in the field of architecture, urban studies and spatial planning, specialists in the field of qualitative research, built environment researchers, architects-practitioners, designers, ergonomists, sociologists, physicians, local government authorities, heads of health care facilities, owners of medical facilities and facility managers.

Organizers of the Multiconference intend to continue recent interdisciplinary discussions over the quality of the built environment and its various dimensions. This is an open question connected, among other things, with the functional and social aspects of modern architecture and urban planning, the human role and the preferences in setting new standards for the environment.

The invitation to participate in the Multiconference targets a broad team of specialists: arcitects, sociologists, social psychologists, culture experts and other specialists who participate in the processes of spatial transformations. Moreover, we would also like to invite scientists and representatives of the business environment, non-governmental organizations and self-governments.

It is our wish is to make these cyclical scientific events, which have gained popularity in the academic environment in the form of the Multiconference, become a common ground for the exchange of various theoretical, practical and also didactic experiences.

We all (I) look forward to seeing you at the Multiconference.

Head of the Multiconference

Klaudiusz Fross, PhD Eng. of Architecture,
Dean of the Architectural Faculty


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Multikonferencję

Design Research Education in Architecture 2019 (DREAM Silesia), połączoną z Targami Expo Silesia,
5-6 kwietnia 2019 r., Gliwice, Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Ujęte w nazwie Multikonferencji pojęcia czyli PROJEKTOWANIE, BADANIA I EDUKACJA W ARCHITEKTURZE odzwierciedlają jej szeroką tematykę, rozwijaną w ramach pięciu konferencji będących cyklicznymi wydarzeniami naukowymi organizowanymi na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej:

Architektura Technika i Zdrowie (at-z)

Badania Interdyscyplinarne w Architekturze (BIWA)

Region – Miasto – Wieś (RMW)

Nowoczesność w Architekturze

Natura – Architektura – Kultura

W ramach współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, do Multikonferencji dołączyło:

Urban Renewal – co-design your P(a)lace – Międzynarodowe Sympozjum

związane z rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich), we współpracy
z London College of Communication, Copenhagen Business Schooll, Zespołem Szkół Cogito z Siemianowic Śląskich, Fundacją „Stajnia Twórczy Kolektyw” z Siemianowic Śląskich.

Partnerzy: Targi EXPO GLIWICE, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Multikonferencja skierowana jest do: naukowców w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, specjalistów w dziedzinie badań jakościowych, badaczy środowiska zbudowanego, architektów-praktyków, designerów, ergonomistów, socjologów, lekarzy, władz samorządowych, dyrektorów obiektów służby zdrowia, właścicieli obiektów o funkcji medycznej, zarządcy obiektów, facility managerów,

Intencją Organizatorów Multikonferencji jest kontynuacja dotychczasowej interdyscyplinarnej dyskusji nad jakością środowiska zbudowanego w różnych jego wymiarach. Jest to otwarte pytanie dotyczące między innymi funkcjonalnych i społecznych aspektów nowoczesnej architektury i urbanistyki, roli człowieka i jego preferencji w wyznaczaniu nowej jakości środowiska.

Zaproszenie do udziału w Multikonferencji kierowane jest do szerokiego grona specjalistów: architektów, socjologów, psychologów społecznych, kulturoznawców oraz innych specjalistów uczestniczących w procesach przekształceń przestrzennych. Zapraszamy do udziału nie tylko naukowców, ale także przedstawicieli otoczenia gospodarczego, organizacji pozarządowych i samorządów.

Chcielibyśmy, aby znane w środowisku akademickim cykliczne wydarzenia naukowe w nowej formule Multikonferencji stały się otwartą płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych, praktycznych, a także dydaktycznych.

Kierownik Multikonferencji

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross
Dziekan Wydziału Architektury