Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

Polish version

LET’S REINVENT THE CITY!

 

Cities all over the world are struggling. Some of the difficulties are different for different cities (e.g. over- and under-population, over- or under-development of infrastructure), some affect cities worldwide (climate crisis, fossil fuel depletion, financialization of the housing sector, economic crisis). However, the 21st century has brought an additional challenge to all cities making the solutions to urban problems applied so far insufficient. What is needed is a paradigm shift within which cities function and develop.

These are some examples of issues that need to be considered:

 • New concepts of housing (spatial and organizational, new also in terms of social changes caused by the pandemic).
 • New forms of work spaces (should work continue to take place at home after the epidemiological threat has passed?)
 • New concepts of public space (how can urban places be designed in an age of social demands for distance and in the face of ecological crisis?)
 • New concepts of urban development (perhaps it is time to stop talking about development in terms of quantity? Maybe sometimes the best form of development is limitation?)
 • A new meaning of smart development (we already know that a smart city is not a city full of technology. But what is it then?)
 • New ways of spatial planning taking into account the fluid reality and its rapid shifts.

We are convinced that such rethinking has been needed for a long time and only the pandemic has given us the courage to think about it seriously. We invite researchers from different disciplines and stages of an academic career (including undergraduate and graduate students) to think together about the future of cities. Let us try to invent a new and better spatial reality, forgetting for a moment the realities, limitations and established ways of thinking.

 
 

 

WYMYŚLMY MIASTO OD NOWA!

 

Miasta na całym świecie borykają się z problemami. Część trudności jest różna dla różnych miast (na przykład wyludnianie jednych regionów i przeludnienie drugich, braki infrastrukturalne z jednej strony i przeinwestowanie z drugiej), część dotyka miast globalnie (kryzys klimatycznych, wyczerpywanie się paliw kopalnych, finansjalizacja sektora mieszkaniowego, kryzys ekonomiczny). Jednak schyłek drugiej dekady XX wieku przyniósł wszystkim miastom dodatkowe wyzwanie, które sprawiło, że stosowane dotąd propozycje rozwiązań dla miejskich problemów przestały być wystarczające. Potrzebna jest zmiana paradygmatu, w ramach którego funkcjonują i rozwijają się miasta.

Zapraszamy Państwa do wspólnego namysłu nad przyszłością miast. Będziemy chcieli zastanowić się nad

 • Nowymi koncepcjami zamieszkania (przestrzennymi i organizacyjnymi, nowymi także w obliczu zmian społecznych jakie spowodowała pandemia)
 • Nowymi formami przestrzeni pracy (czy praca powinna odbywać się w domach także po wygaśnięciu zagrożenia epidemiologicznego?)
 • Nowymi koncepcjami przestrzeni publicznych (jak projektować place miejskie w dobie wymagań dystansu społecznego i w obliczu kryzysu środowiskowego?)
 • Nową koncepcją rozwoju miast (może czas przestać mówić o rozwoju w znaczeniu ilościowym? Może czasem najlepszą formą rozwoju jest ograniczenie?)
 • Nowym znaczeniem rozwoju inteligentnego (wiemy już, że miasto inteligentne to nie jest miasto naszpikowane technologią. Ale w takim razie jakie jest?)
 • Nowymi sposobami planowania przestrzennego uwzględniającymi płynną rzeczywistość i jej gwałtowne zmiany.

 

Jesteśmy przekonani, że taka zmiana myślenia potrzebna była od dawna, a dopiero pandemia dała nam odwagę, żeby o niej myśleć poważnie. Zapraszamy badaczy z różnych dyscyplin i na różnych etapach kariery akademickiej (w tym studentów i absolwentów) do wspólnego zastanowienia się nad przyszłością miast. Spróbujmy wymyślić nową, lepszą rzeczywistość przestrzenną, zapominając na chwilę o realiach, ograniczeniach i utartych schematach myślowych.