Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Szanowni Państwo

 

Mamy zaszczyt zaprosić na XIX Międzynarodowe Sympozjum

Architektura i Technika a Zdrowie

ATZ 2022

w ramach Multikonferencji DREAM Silesia

Politechnika Śląska, Wydział Architektury

 

 

Dotychczasowa tematyka Sympozjów Architektura, Technika i Zdrowie dotyczyła rozwiązań architektoniczno-budowlanych i urbanistycznych decydujących o kształtowaniu poziomu zdrowia publicznego i jakości życia.

Współcześnie w okresie pandemii zdrowie publiczne i jakość życia nabierają nowego znaczenia. Obiekty ochrony zdrowia przestają być wydolne i nieprzystosowane do nowego zapotrzebowania, wśród społeczeństwa zmniejsza się aktywność fizyczna i kontekst ze środowiskiem zewnętrznym, co negatywnie wpływa także na samopoczucie i zdrowie psychiczne wielu osób. Czy obiekty opieki medycznej i społecznej odpowiadają na nowe potrzeby i wyzwania? W jaki sposób przestrzenie miejskie (zagadnienia urbanistyczne), budynki (zagadnienia architektoniczne) i rozwiązania technologiczne mogę odpowiedzieć na wyzwania społeczno-zdrowotne?

Celem konferencji jest zidentyfikowanie nowych wyzwań projektowych wobec przestrzeni miejskich ale także budynków opieki medycznej i społecznej, które w obliczu wyzwania pandemicznego być może powinny ulec przekształceniu.

Proponujemy, aby dyskusja podczas kolejnej edycji ATZ skoncentrowała się wokół potraktowania pandemii jako przyczynku do udoskonalenia rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych i wypracowania nowych, innowacyjnych sposobów podejścia, uwzględniających nowoczesne technologie w radzeniu sobie z wzywaniami zdrowia publicznego i jakością życia.

Sympozjum adresowane jest do naukowców, władz miasta, urbanistów, architektów, projektantów, psychologów, socjologów, lekarzy, przedstawicieli ośrodków regionalnych i lokalnych opieki medycznej i społecznej, administratorów obiektów opieki zdrowotnej i społecznej, przedstawicieli NGO, doktorantów i studentów dla których tematyka zdrowia publicznego w odniesieniu do nowego paradygmatu opieki medycznej i społecznej ma kluczowe znaczenie.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania referatów w następujących obszarach tematycznych:

 • kształtowanie przestrzeni publicznych w krajobrazie pandemicznym i postpandemicznym wobec jakości życia mieszkańców;
 • kształtowanie obiektów opieki zdrowotnej i społecznej z uwzględnieniem komfortu pacjenta i znaczenia środowiska terapeutycznego (ang. healing environment) wobec pandemii;
 • rola nowoczesnych technologii w kształtowaniu rozwiązań przestrzennych w zakresie przestrzeni publicznych jak i obiektów opieki zdrowotnej i społecznej.

ATZ 2022 jest wydarzeniem włączonym w Multikonferencję Art, Design and Science  (DREAM Silesia), organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, w ramach którego równolegle odbędą się 4 inne ogólnopolskie konferencje:

 • Badania Interdyscyplinarne w Architekturze (BIWA),
 • Region – Miasto – Wieś,
 • Nowoczesność w Architekturze,
 • Technika i Estetyka w Architekturze.

 

Chcielibyśmy, aby konferencja była płaszczyzną wymiany różnorodnych doświadczeń teoretycznych i praktycznych. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do stosowania rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania obiektów opieki zdrowotnej oraz do poprawy jakości przestrzeni w strefach pacjenta.

 


 

Dear All,

 

We have the pleasure to invite you to the 19th International Symposium

Architecture and Technology for Health

ATZ 2022

as part of the DREAM Silesia Multiconference

Silesian University of Technology, Faculty of Architecture

 

 

The topics of the so far organised Symposia „Architecture and Technology for Health” have been concerned with the architectural, construction and urbanistic solutions decisive for the level of public health and quality of life.

Currently, during the times of the pandemic, public health and quality of life are gaining a whole new meaning. Health care facilities are finding it hard to cope with the situation and are failing to provide for the ever increasing needs, the society is becoming less physically active and has less contact with the external environment which is having a negative impact on the well-being and mental health of many people. Are the health care facilities able to effectively deal with the new needs and challenges? How can urban spaces (urbanistic issues), buildings (architectural issues) and technological solutions address the social and health-related challenges of today’s reality?

The aim of the conference is to identify the new design challenges related to urban spaces but also to health care and social care buildings, which, faced with the challenge of the pandemic, may have to be modified.

We suggest that the discussion during the next ATZ edition should focus on treating the pandemic as a starting point for improving the urbanistic and construction solutions and for working out a new and innovative approach taking into account new technologies in coping with the challenges to public health and quality of life.

The Symposium is addressed to scientists, city authorities, urbanists, architects, designers, psychologists, sociologists, doctors, representatives of regional and local health and social care centres, administrators of health and social care facilities, representatives of NGOs, students preparing their master’s theses and PhD dissertations for whom the subject of public health in relation to the new paradigm of health and social care is of key importance.

We would hereby like to invite you to submit papers related to the following topics:

 • shaping public spaces in the pandemic and post-pandemic landscape versus the quality of the inhabitants’ lives;
 • shaping health and social care facilities while keeping in mind the patient’s comfort and the significance of the healing environment during the times of the pandemic;
 • the role of modern technology in shaping spatial solutions for public spaces as well as health and social care facilities.

ATZ 2022 is an event, which constitutes part of the Art, Design and Science  (DREAM Silesia) Multiconference organised by the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology within the scope of which 4 other national conferences will be held at the same time, namely:

 • Interdisciplinary Research in Architecture (BIWA),
 • Region – City – the Countryside,
 • Modernity in Architecture,
 • Technology and Aesthetics in Architecture.

 

We would like the conference to be a  platform for exchanging various theoretical and practical experiences. We hope that it will help to implement solutions that increase the efficiency of health care facilities and improve the quality of space in patient zones.