Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

Smart Architecture 

 

The environment and the pandemic are currently two of the most important topics that architecture has to face, to meet expectations, to adapt, to carry out radical changes, to be prepared for different scenarios of the future – this requires an architecture with a new look – Smart Architecture.

 

Thematic issues:

 • Smart Ergonomics (including space ergonomics in the age of pandemics)
 • Research, Art and Design in Public Space (research, examples, role and future of design)
 • Space Architecture (among others, research into needs and behaviour during isolation)
 • Virtual Reality in Architecture (alternatives in times of pandemics, simulations of changes)
 • Climate and Envirinment Protection in Architecture (the future of architecture and the architecture of the future, a broader view beyond the pandemic)
 • Smart City (new needs and problems of the contemporary inhabitant – accessibility, movement, safety, building local potential, co-determination, social bonds),

 

 

Smart Architecture 

 

Środowisko i pandemia to obecnie dwa najważniejsze tematy, z którymi architektura musi się zmierzyć, spełnić oczekiwania, dostosować się, przeprowadzić radykalne zmiany, być przygotowana na różne scenariusze przyszłości – wymaga to architektury w nowej odsłonie – Smart Architecture.

 

Zagadnienia tematyczne: 

 • Smart Ergonomics (m.in. ergonomia przestrzeni w dobie pandemii)
 • Research, Art and Design in Public Space (badania, przykłady, rola i przyszłość designu)
 • Space Architecture (m.in. badania potrzeb i zachowań w czasie izolacji)
 • Virtual Reality in Architecture (alternatywa w dobie pandemii, symulacje zmian)
 • Climate and Envirinment Protection in Architecture (przyszłość architektury i architektura przyszłości, szersze ujęcie wykraczające poza pandemię)
 • Smart City (nowe potrzeby i problemy współczesnego mieszkańca – dostępność, przemieszczanie się, bezpieczeństwo, budowanie potencjału lokalnego, współdecydowanie, więzi społeczne),