Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

New abstract submission deadline: 24.09.2018

Czytaj więcej

Konferencja Nowoczesność w Architekturze jest kontynuacją zainicjowanej w 2007 roku cyklicznej, Międzynarodowej Konferencji Nowoczesność w Architekturze. Problematyka tegorocznej edycji ma charakter interdyscyplinarny, koncentruje się wokół najnowszych badań i osiągnięć dotyczących zagadnień kreowania zrównoważonego środowiska zbudowanego w aspektach architektonicznym, przyrodniczym, technologicznym opartych o podstawowe relacje z otoczeniem.
Motywem przewodnim tegorocznej dyskusji są cztery hasła zaczerpnięte z publikacji K. Framptona: topografia, morfologia, zrównoważenie i materialność.
Celem konferencji jest próba interpretacji pojęcia nowoczesności w architekturze poprzez budowanie teorii architektury zrównoważonej i prezentację metod jej wdrażania w praktyce. Podczas konferencji przedstawione zostaną aktualne wyniki badań i studiów oraz prezentacja osiągnięć twórczych w tym zakresie.

Proponujemy bloki tematyczne:

TOPOGRAFIA

Dwie doniosłe publikacje z połowy lat sześćdziesiątych i wczesnych siedemdziesiątych XX wieku (Vittorio Gregottiego II territorio dell’architettura, z 1966 r. I Design with Nature Iana McHarg’a z 1971 r. ) ogłaszają pojawienie się topografii i zrównoważonego rozwoju jako dwóch meta-dyskursów środowiskowych naszych czasów; razem wywierają wszechogarniający wpływ nie tylko na krajobraz i urbanistykę, ale także na dziedzinę architektury w ogóle. Na różne sposoby podkreślają znaczącą integrację formy stworzonej przez człowieka z zastanym krajobrazem przyrodniczym.
Zagadnienia poruszane w bloku tematycznym Topografia to m.in.:

 • wpływ kontekstu otoczenia na koncepcje i strategie projektowe
 • środowisko zbudowane w kontekście środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • integracja środowiska zbudowanego ze środowiskiem przyrodniczym
 • relacja obiekt-kontekst
 • usługi ekosystemów
 • jakość przestrzeni publicznej

MORFOLOGIA

Między topografią, która odnosi się do konturów powierzchni ziemi, a morfologią, która pozornie naśladuje strukturę formy biologicznej i botanicznej, istnieje plastyczne powinowactwo, które ma znaczenie dla architektury od czasów baroku.
Zagadnienia poruszane w bloku tematycznym Morfologia to m.in.:

 • natura jako inspiracja
 • biomimikra w architekturze, biofilia w architekturze
 • wpływ miejscowej przyrody na koncepcje i strategie projektowe
 • odwzorowywanie naturalnych form w mikro i makro skali

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwój zrównoważony w ciągu ostatnich kilkunastu lat stał się jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi nauki. Interdyscyplinarne podejście i stopień złożoności procesów projektowych zbliża się dzięki niemu coraz bardziej do stopnia powiązań charakterystycznych dla całych ekosystemów. Daleko idący rozwój zrównoważony w odniesieniu do budownictwa powinien zmieniać myślenie o obiekcie budowlanym tak aby docelowo stał się on integralną (współgrającą a nie przeciwstawną) częścią tego ekosystemu.
Zagadnienia poruszane w bloku tematycznym Zrównoważony Rozwój to m.in.:

 • zrównoważenie w środowisku zbudowanym: ekologia, ekonomia jakość socjalna
 • zrównoważona lokalizacja, efektywność energetyczna i wodna, jakość środowiska wewnętrznego, zrównoważone zasoby materiałowe, innowacje w projektowaniu
 • obiekt jako układ przetwórczy, projektowanie metodami gospodarki obiegu zamkniętego
 • systemy certyfikacji wielokryterialnej (typu LEED, BREEAM, DGNB,HQE, WELL) jako nowe metodologie projektowe i nowoczesne narzędzia koordynacji projektu architektonicznego
 • zintegrowane strategie projektowania (specjalizacje vs. interdyscyplinarność – architekt człowiekiem renesansu)
 • rola i odpowiedzialność architekta w kreowaniu współczesnego środowiska zbudowanego na poziomie projektu, realizacji i użytkowania

MATERIALNOŚĆ

Niezależnie od tego, czy są one używane jako okładziny, czy jako forma strukturalna, tradycyjne materiały, takie jak cegła, kamień i drewno, są konstruktami kulturowymi, których domniemane znaczenie może łatwo wiązać się z określonym krajobrazem, narodowym charakterem lub wartością etyczną.
W całej historii architektury budynki nabrały znaczenia. Dziś nie jesteśmy już świadomi takich znaczeń, a ich świadome “czytanie” zostało zastąpione przez bardziej bezpośrednie uznanie zmysłowości materialnych powierzchni, zarówno naturalnych, jak i przemysłowych. Semantyka materiałów w sztuce i architekturze rzadko jest dyskutowana przez historyków i nie ma systematycznego podejścia do badania tego tematu. Jednak ze stanowisk, które przyjęli architekci i artyści, wynika, że materiały mają istotny wpływ na znaczenie współczesnego dzieła.
Zagadnienia poruszane w bloku tematycznym Materialność to m.in.:

 • Środowisko zbudowane w kontekście środowiska przyrodniczego i kulturowego
 • Nowe materiały, konstrukcje, innowacyjne rozwiązania i technologie w architekturze
 • Podejście i priorytety lokalne vs globalne w kontekście gospodarki materiałowej

W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz prezentacji efektów działalności naukowo-dydaktycznej i twórczej, ma promować młodych naukowców i praktyków z kraju i zagranicy, prezentujących własny dorobek naukowy i twórczy w kontekście kreowania zrównoważonego środowiska zbudowanego.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów, projektantów, twórców, działaczy społecznych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.