Program

Czytaj więcej

Programme

Read more

Polish version

The main topic of the panel sessions held under the joint title of “design+art+science” are research activities exploring and integrating artistic projects in architectural space. For centuries, architecture has been analyzed in the context of beauty, proportion, harmony, but also as a place for purely artistic and design activities. This subject should still be discussed in relation to the utilitarian factors related to construction, as well as in relation to contemporary design and social ideas and economic conditions.

 

In the postmodern world dominated by technology, the encounter with art takes place not only in a gallery or museum, but simply on the street. In many cities, murals are created that enrich the urban space, but also give a chance to interact with art to the general public, which was the goal of the precursors of the contemporary street-art trend: Banksy, Basquiat, Fairey. As cultural development progresses, works of art gradually complement traditional city features such as streets, quarters and squares. The building is a place of installation of contemporary, designer details, building materials and interior design elements, but it can also turn out to be an iconic image of design art, such as objects by Zaha Hadid and similar artists.

 

In the face of contemporary climate and environmental problems, design and artistic activities related to an ecological approach are extremely desirable – by using partially worn out and no longer useful elements of the built environment: building materials, finishing materials, elements of building equipment. The creative aspect, treating these elements as a resource, and not as waste, may be a response not only to the problems of environmental pollution, but also support economic goals.

 

The coexistence and mutual interactions that occur between architecture and art should also concern the issue related to didactics understood not only as teaching future designers the principles of shaping the built environment, but also preparing the general public for contemporary design and a new image of the city. That this message becomes understandable and acceptable.

 

In view of the issues described, questions arise that we will seek answers to during panel sessions:

  • How do we perceive art and modern design in urban space?
  • What are the new trends in art and architectural design?
  • What is creativity and design thinking?
  • Architecture and art / science and education – how to educate, whom and what for?
  • Ecologically intelligent city – what is it, how to achieve this goal?

 

 

Tematem przewodnim sesji panelowych odbywających się pod wspólnym tytułem design+art+science są działania badawcze zgłębiające i integrujące projekty artystyczne w przestrzeni architektonicznej. Od wieków architektura analizowana była w kontekście piękna, proporcji, harmonii, ale także jako miejsce działań czysto artystycznych i dizajnerskich. Ta tematyka powinna nadal być przedmiotem dyskusji, w relacji do czynników utylitarnych związanych z budownictwem, a także w odniesieniu do współczesnych idei projektowych i społecznych oraz uwarunkowań ekonomicznych.

 

W ponowoczesnym świecie zdominowanym przez technologie spotkanie ze sztuką następuje nie tylko w galerii, czy muzeum, ale zwyczajnie na ulicy. W wielu miastach powstają murale wzbogacające przestrzeń miejską, ale także dające szansę na obcowanie ze sztuką szerokiej publiczności, co było celem prekursorów współczesnego nurtu street-art: Banksy’ego, Basquiata, Fairey’ego. Wraz z rozwojem kulturowym dzieła sztuki stopniowo uzupełniają tradycyjne elementy miasta takie jak ulice, kwartały i place. Budynek jest miejscem instalacji współczesnych, dizajnerskich detali, materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia wnętrz, ale także sam może okazać się ikonicznym obrazem sztuki projektowej, jak obiekty autorstwa Zahy Hadid i podobnych jej twórców.

 

W obliczu współczesnych problemów klimatycznych i środowiskowych niezwykle pożądane są działania projektowe i artystyczne związane z ekologicznym podejściem wykorzystującym częściowo zużyte i nieprzydatne już elementy środowiska zbudowanego – materiały budowlane, wykończeniowe, elementy wyposażenia budynku. Aspekt twórczy, traktujący te elementy jako zasób, a nie jako odpad, może być odpowiedzią nie tylko na problemy zanieczyszczania środowiska, ale także stanowić wsparcie celów ekonomicznych.

 

Współistnienie oraz wzajemne interakcje, które zachodzą pomiędzy architekturą i sztuką powinny dotykać także kwestii związanej z dydaktyką rozumianą nie tylko jako nauczanie przyszłych projektantów zasad kształtowania środowiska zbudowanego, ale także przygotowanie szerokiego odbiorcy na współczesny dizajn i nowy obraz miasta. Aby ten przekaz stał się zrozumiały i akceptowalny.

 

Wobec opisanych zagadnień powstają pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas sesji panelowych:

  • Jak odbieramy sztukę i nowoczesne wzornictwo w przestrzeni miejskiej?
  • Czym charakteryzują się nowe trendy w sztuce projektowej?
  • Co to jest kreatywność i myślenie projektowe?
  • Architektura i sztuka / nauka i edukacja – jak mamy kształcić, kogo i po co?
  • Miasto inteligentne ekologicznie – co to jest, jak osiągnąć ten cel?